Проекти

Завърши изпълнението на проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”

Завърши изпълнението на дейност 3 „Оценка на законодателния процес”, а с това и целият проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда”.

В рамките на дейност 3 са изработени и тествани два пакета препоръки за подобряване на законодателния процес, които са отправени до председателя на Народното събрание и до министър-председателя. Тях може да видите тук:

Писма и препоръки

Създадени са 40 граждански профили на публични институции

В рамките на проект „Граждански профили на ключови институции“ бяха създадени граждански профили на 40 публични институции. 

Проектът цели да допринесе за увеличаване на информираността и ангажираността на гражданите и гражданските организации за функционирането на публичните институции, както и създаване на комплексна аналитична рамка за измерване на основни компоненти, определящи тяхната ефективност – институционална организация, области на компетентност и екологичен отпечатък.

Публикувани са резултати от изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Приключи изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

 

Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта:

Публикуван е доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

В рамките на Дейност 3 от проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“ е изготвен доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“.

Предлагаме на вниманието ви резултатите от тестването на разработената Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие.

Доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“ (.pdf) 

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“ на проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда". На база на изработени обективни критерии е избрана втората парламентарна сесия на 47 НС, която да бъде изследвана и оценена.

В рамките на дейност 2 е изготвен на доклад-оценка на законодателния процес (индикатор Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията), съдържащ :

Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". По време на онлайн презентацията, проведена на 13 януари, г-жа Трифонова представи резултатите от проведеното проучване за достигането до потребителите на електронни административни услуги.

Плакат за проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието"

Публикуваме плакат, представящ целите на проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието".