Проекти

Представяне на резултатите от първи етап по проект "Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Приключи първи етап от проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите". По време на онлайн презентацията, проведена на 13 януари, г-жа Трифонова представи резултатите от проведеното проучване за достигането до потребителите на електронни административни услуги.

Плакат за проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието"

Публикуваме плакат, представящ целите на проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието".

Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) започва изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“...

Eкспериментален подкаст: Шофьорска книжка с изтекъл срок

Тук може да намерите експериментален подкаст, който обяснява как се използва електронна услуга "Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство". В него са описани последователно всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да ви бъде подновена шофьорската книжка с изтекла валидност по електронен път. Този формат не е инициатива на МВР и не ангажира институцията по никакъв начин.

Публикувана е експериментална видео инструкция за заявяване на електронна услуга

В рамките на изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.BG05SFOP001-2.025-0069-C01/16.08.2022 г., е публикувана експериментална видео инстру