image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Активизиране на местния потенциал за целите на развитието

Публикувани са резултати от изпълнението на проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

Приключи изпълнението на проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“. Проектът се изпълнява от сдружение “Българска асоциация за политически науки” в партньорство с фондация “Център за модернизиране на политики”, с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП “Добро управление”, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

 

Предлагаме на вниманието ви резултатите от проекта:

Публикуван е доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

В рамките на Дейност 3 от проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“ е изготвен доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“.

Предлагаме на вниманието ви резултатите от тестването на разработената Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие.

Доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“ (.pdf) 

Плакат за проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието"

Публикуваме плакат, представящ целите на проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.