image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието"

Стартира проект "Активизиране на местния потенциал за целите на развитието". Проектът се изпълнява от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление“, договор BG05SFOP001-2.025-0100-С01/23.8.2022 г.

Основната цел на проекта е насърчаването на открито и отговорно управление на местно ниво, чрез активизиране на местния потенциал за интегрирано развитие в съответствие с нуждите, установени в партньорство с местните общности и формулиране на препоръки за ефективно планиране и прилагане на релевантни мерки за подкрепа на развитието.

Проектът поставя във фокуса на процеса на интегрирано развитие на местно ниво – местния потенциал като насърчава съвместната отговорност на местните власти и на местните общности при планиране и осъществяване на мерките за развитие.

Интегрираният териториален подход в областта на кохезионната политика се основава на препоръките от доклада на Барка от 2009 г. за използване на подход, основан на местните специфики за активизиране на политиката за развитие и сближаване. Прилагането на този подход подкрепя адресирането на конкретни нужди на териториите и използване на наличния потенциал с цел насърчаване на социално-икономическото развитие на тези територии. Използването на съществуващия потенциал на териториите за целите на развитието е едно от значимите предизвикателства пред местната власт.

Изпълнението на проекта е предвидено да се осъществи в общините от Северен централен регион (СЦР), но се предвижда и тестово прилагане на изготвената методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие в 20 общини от Северозападния регион (СЗР) и Южния централен регион (ЮЦР).

Предвидените резултати включват серия от анализи и оценки, въз основа на които ще бъдат разработени и приложени инструменти за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие, както и подходи за неговото активизиране. Въз основа на резултатите към заинтересованите страни ще бъдат формулирани поне 10 препоръки за активизиране на местния потенциал за развитие. Препоръките ще бъдат адресирани до съответните местни органи и местни организации пряко, по установения ред, но ще бъдат и публично достъпни чрез интернет страниците на партньорите.

Стойността на проекта е 59 891.40 лв., от които 50 907.69 лв. европейско и 8 983.71 лв. национално съфинансиране. Той стартира на 23 август 2022г. и е предвидено да приключи на 31 декември 2023г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.