image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Публикуван е доклад по проект “Активизиране на местния потенциал за целите на развитието”

В рамките на Дейност 3 от проект „Активизиране на местния потенциал за целите на развитието“ е изготвен доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“.

Предлагаме на вниманието ви резултатите от тестването на разработената Методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие.

Доклад „Тестово прилагане методика за мониторинг и оценка на местния потенциал за развитие“ (.pdf) 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за политически науки, в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.