image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“

Завърши изпълнението на дейност 2 „Оценка на законодателния процес“ на проект "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда". На база на изработени обективни критерии е избрана втората парламентарна сесия на 47 НС, която да бъде изследвана и оценена.

В рамките на дейност 2 е изготвен на доклад-оценка на законодателния процес (индикатор Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията), съдържащ :

  • направени 40 оценки на законодателния процес за всеки от законите, приети във втората сесия на 47 НС;
  • визуализация на законодателния процес на 40 индивидуални оценки;
  • обобщена оценка по критериите за оценка за законодателния процес в избраната сесия;
  • визуализация на обобщената оценката.

Докладът може да видите тук: 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 2: ОЦЕНКА НА ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС (.pdf)

Проектът "Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", договор No BG05SFOP001-2.025-0128-С01/29.8.2022 г. се изпълнява от Фондация „Център за модернизиране на политики“, в партньорство с Фондация „Център за имиграция и интеграция“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики“ и Фондация „Център за имиграция и интеграция“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.