image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Приближаване на електронните услуги до гражданите"

Центърът за имиграция и интеграция (ЦИИ) в партньорство с Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) започва изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да допринесе за партньорско управление с гражданите, като подкрепи усилията за увеличаване на ползването на електронните административни услуги и повишена информираност за тях. Три конкретни цели формират тази обща цел: предоставяне на качествена информация на институциите за бариерите пред използването на електронни административни услуги (ЕАУ); идентифициране на добра практика в дейностите за повишаване използването на ЕАУ; и осигуряване на инструмент за активиране използването на ЕАУ.

Повече информация за проекта можете да видите в ИСУН 2020.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.