Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи

Стартира проект "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Център за имиграция и интеграция (ЦИИ).