Стартира проект "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

Проектът "РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ", договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01 от 03.02.2021 г., финансиран от Оперативна Програма „Добро управление“ и Европейския социален фонд, се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Център за имиграция и интеграция (ЦИИ).

На дневен ред в обществото отново е промяната или дори приемането на изцяло нова Конституция на Република България. Един от основните аргумент за дневния ред на НС и обществото не на последно място са проблеми във функционирането на съдената власт и разклатено доверие в институциите ѝ.

Познаването на изминалия път от самото създаване на новата Конституция и модела на съдебна власт в нея, през вариантите на модела, въвеждани в определени моменти от 30 годишното действие на КРБ, до пътищата и перспективите, които стоят пред съдебната власт, е от особена важност за информирано включване в дебатите, за активен граждански контрол върху качеството на предлаганите промени.

Екипите на Център за модернизиране на политики и Център за имиграция и интеграция вярват, че по-активното включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в съдебната система.

Проектът включва дейности по събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния модел на съдебната система; анализ на предлаганите и приемани промени за съдебната власт. Предвиден е дебат с професионалната общност, представители на Гражданското общество и държавното управление, който да ще допринесе за подобряване на съдебната система, пренасяне и популяризиране на добри практики като в резултат ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

Обща стойност на проекта 88 804.80 лв., от които 75 7448.08 лв. са от Европейския социален фонд, а 13 320.02 лв. са национално финансиране.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция  (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.