Оценка на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики за общинския бюджет и общинския дълг

Публикуван е доклад „Оценка на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики за общинския бюджет и общинския дълг“.

Той е разработен в рамките на дейност 1, подддейност 1.3 на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, по договор No BG05SFOP001-2.009-0155-С001/27.12.2018 г. с Оперативна програма „Добро управление“.  Проектът се изпълнява от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН).

_Оценка на ефективността на гражданското участие във формулирането, изпълнението и мониторинг на местни политики за общинския бюджет и общинския дълг_.pdf (3.01 MB)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.