image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Представяне на експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги

На 15 август екипът на проекта "Приближаване на електронните услуги до гражданите” представи експериментални инструменти за повишаване използването на електронни административни услуги. Кампанията се изпълнява от Фондация “Център за имиграция и интеграция” в партньорство с Фондация “Център за модернизиране на политики” и е с финансовата подкрепа на ЕСФ, ОП "Добро управление".

Презентации от събитието:

Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги

Експериментални методи за насърчаване на използването на електронни административни услуги - технически характеристики


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.