image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Eкспериментален подкаст: Шофьорска книжка с изтекъл срок

Тук може да намерите експериментален подкаст, който обяснява как се използва електронна услуга "Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство". В него са описани последователно всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да ви бъде подновена шофьорската книжка с изтекла валидност по електронен път. Този формат не е инициатива на МВР и не ангажира институцията по никакъв начин.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.