image/svg+xml
процедура BG05SFOP001-2.025
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
image/svg+xml

Публикувана е експериментална видео инструкция за заявяване на електронна услуга

В рамките на изпълнението на проект „Приближаване на електронните услуги до гражданите“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.BG05SFOP001-2.025-0069-C01/16.08.2022 г., е публикувана експериментална видео инструкция за електронна услуга "Издаване на удостоверение за трудов/осигурителен стаж  – образец УП-13".

Инструкцията показва последователно всички стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да получите удостоверение по електронен път.

Този формат не е инициатива на НОИ и не ангажира институцията по никакъв начин. 

 

Вашето мнение за формата може да дадете ТУК

А повече за инициативата може да намерите ТУК.   

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Център за имиграция и интеграция (ЦИИ) и Центъра за модернизиране на политики (ЦМП), и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.