Публично обсъждане на референти модели на съдебната власт

Оперативна програма "Добро управление"

На 30 юни 2022 г, в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа, ще се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната власт. 

То се провежда от „Център за модернизиране на политики“ и „Център за имиграция и интеграция“ в изпълнение на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“, финансиран от Оперативна програма Добро управление, Договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г. Обсъждането ще се проведе по приложената програма в залата на 3 етаж на „Съюз на юристите в България“, ул. „Пиротска“ № 7, на 30 юни 2022 г. от 11 часа.

Програмата за обсъждания по референтните модели на конституционната уредба на съдебната власт, 30 юни 2022 г., Съюз на юристите в България, 3 етаж: 

11:00 – 11:10 Откриване Владислав Славов,

11:10 – 11:45 Представяне:

- Конституционен модел на съдебната власт в България;

- приложими елементи за формиране на конституционния модел на съдебната власт (опит на ДЧ на ЕС).

11:45 – 12:45 Представяне и дискусия по референтните модели и сценариите на съдебната власт в България

12:55 – 13:00 Обобщение и закриване

 

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместно разработен от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.