Активен е достъпът до стенограмите на ВНС

Оперативна програма "Добро управление"

В резултат на работата по проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“ е обогатен онлайн архива за развитието на конституционния модел на съдебната власт в България.  Достъпът до промените в Конституцията и документите, свързани с тях, е направен удобен за потребителите с възможност за преглед на самия портал, като са въведени инструменти за търсене и индексиране. Същевременно е запазен достъпът до оригиналния източник на информация. В файла екранни снимки са показани различни по характер документи и  визуализацията му в архива. 

По същия начин са достъпни и стенограмите от заседанията на Великото Народно събрание по четенията на проекта на Конституция. Те могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

http://betterjustice.bg/constitution/549

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи" е съвместно разработен от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и  Центъра за имиграция и интеграция (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.