Он-лайн интерактивен архив на развитието на Конституцията на Република България

Оперативна програма "Добро управление"

В резултат на работата по Дейност 1 на проект „Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит о перспективи“ е създаден он-лайн интерактивен архив на развитието на КРБ с улеснен достъп. Събираните данни ще подпомогнат процеса на модернизация на системата и мониторинга на съдебната реформа като осигурява хронологичен запис на постиженията на постигнатото. Архивът е достъпен през гражданската платформа за проследяване и оценка на Съдебната система http://betterjustice.bg/bg/constitution

Проектът "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит о перспективи" е съвместно разработен от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за интеграция и имиграция (ЦИИ) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

ЦМП и ЦИИ вярват, че по-активното включване на гражданския сектора при разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа на съдебната система (СС) е пряко свързано с увеличаване на гражданския контрол върху реформата, нейното качество и доверието в СС. В момента на дневен ред е дебат за промени в Конституцията (КРБ) при силно поляризирано обществото. За информирано включване в дебатите, за активен граждански контрол върху качеството на предлаганите промени от особена важност е познаването на изминалия път от самото създаване на новата КРБ и модела на съдебна власт в нея, през вариантите на модела, въвеждани в определени моменти от 30 годишното действие на КРБ, до пътищата и перспективите, които стоят пред съдебната власт. 

 

Този документ е изготвен по проект "Развитие на конституционния модел на съдебната система – опит и перспективи“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0126-С01/03.02.2021 г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и фондация "Център за имиграция и интеграция" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление.