РАЗВИТИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ"

 

 

Проектът включва дейности по събиране на информация и независим анализ на развитието на конституционния модел на съдебната система; анализ на предлаганите и приемани промени за съдебната власт. Предвиден е дебат с професионалната общност, представители на Гражданското общество и държавното управление, който да ще допринесе за подобряване на съдебната система, пренасяне и популяризиране на добри практики като в резултат ще се повиши ефективността на работата на институциите на съдебната власт и ще се увеличи общественото доверие към тях.

 

Обща стойност на проекта 88 804.80 лв., от които 75 7448.08 лв. са от Европейския социален фонд, а 13 320.02 лв. са национално финансиране.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Центъра за имиграция и интеграция  (ЦИИ),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.