Местното управление в държавите в преход от Централна и Източна Европа

Проучването е концентрирано върху децентрализацията и формулирането на система за демократично местно управление като част от по-широки реформи: изместване на зависимостта на гражданите на работното място и професионално към териториални политически структури по местоживеене и образуване на местни правителства, трансформиране на структурите и процедурите на публичната администрация чрез изграждане на капацитет.

Три са основните предизвикателства пред местните власти:

  • Подобряване на качеството и оперативната ефективност на местните власти и местната администрация;
  • Преструктуриране на взаимодействието между местните власти и гражданите и признаване на факта, че гражданите са клиенти на местната администрация;
  • Адаптиране на местната власт и местната администрация към изискванията и условията на икономическото развитие както на региона, така и на страната.

Основни дейности и резултати по проекта:

  • Подготовка и реализиране на проучването;
  • Подготовка на презантация “Местното управление в държавите в преход от Централна и Източна Европа”;
  • Участие в постоянната конференция за избор на общо събрание.

Фондация „Център за модернизиране на политики” бе основният изпълнител на всички дейности, свързани с реализацията на проекта.

Период на изпълнение:
декември 2002

Източник на финансиране:
Програма Реформа в Местното управление, Сърбия

DAI и OSI-LGI

http://www.slgrp.usaid.org.yu