МЕХАНИЗЪМ ЗА ПО ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, публикуваме, МЕХАНИЗЪМ ЗА ПО ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И МОНИТОРИНГ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ_.pdf (638.56 KB), Дейност 2.2 по проекта.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.