Пакет от препоръки за подобряване на гражданското участие

В изпълнение на проект „Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“, договор №  BG05SFOP001-2.009-0155-С001, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“  и Европейския социален фонд, е готов пакет от препоръки за подобряване на гражданското участие. Пакетът съдържа препоръки към органните на местната и централната власт както за хоризонталните условия за включване на гражданите, така и към разглежданите две области на политики от компетентност на местната власт.

Резюме на препоръките е публикувано тук Препоръки.pdf (239.5 KB)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Българската асоциация за политически науки (БАПН),  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.