Гражданската платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

 

 

Брошура на гражданската платформа за проследяване и оценка развитието на съдебната система broshura_low.pdf (10.95 MB)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Център за модернизиране на политики " и сдружение "Съюз на юристите в България "и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление”.

Оперативна програма Добро Управление