ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Оперативна програма "Добро управление"

1.        Кратко описание

Фондация Център за модернизиране на политики, представляван от г-жа  Юлиана Николова, директор на фондация Център за модернизиране на политики, набира офери за реализация на  следната услуга:

Предмет на настоящата обява за набиране на оферти за  организиране на два виртуални двудневни семинара за по 30 участника - представители на заинтересованите страни –местна власт и администрация, представители на граждански организации и бизнеса за споделяне на оценките, добрите и/или иновативни практики между представителите на изследваните включване на заинтересованите страни и трансфер на собствеността върху резултатите от анализите и оценките, както и върху методиката и механизма за активно гражданско участие на местно ниво.

Всяко от двете обществени обсъждания трябва да привлече представители на по 5 общини – Банско, Благоевград, Бобов дол, Дупница, Казанлък, Нова Загора, Поморие, Стара Загора, Столична община  и Трън.

Провеждане на семинарите - между 1 и 15 септември

От оферента се очаква да предложи оптималното групиране на общините и методи за привличане и задържане на вниманието на участниците.

От оферента се очаква да предложи:

-       оптималното групиране на общините и методи за привличане и задържане на вниманието на участниците;

-       професионален онлайн инструмент за провеждане на уебинари и видеоконференции през интернет;

-       подготовка на участниците и семинарите;

-       създаването и запазването на надеждна одитна следа от семинарите, както и запис от дискусиите;

Ориентировъчната обща стойност на услугата е 4 800лв., като изпълнителят ще бъде избран по вътрешните правила за добро финансово управление на ЦМП, с изпращане на покана до агенции, с които Центъра или партньора са работили. Ще бъде избрана такава, която дава най-ниска цена и осигурява високо качество на достъпа и услугата.

2.        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на посочените по-горе задачи трябва да отговаря на следните критерии:

§  да обезпечи по най-добрия начин изпълнението на Дейност 3 „Обсъждане със заинтересованите страни на постигнатите резултати“

§  да отговаря на най-добрите професионални стандарти в областта

§  да спазва сроковете, определени в графика за изпълнение на дейностите

§  Семинарите да бъдат организирани по начин, позволяващ интерактивна комуникация, събиране на обратна връзка от участниците.

§  Задължително ще прилагат стандарта на ЕК за реакция на всеки принос на участник, под формата на коментар, бележка или коментар.

3.        ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 4 800 лв.

4.        СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията в случай на сключване на договор ще бъдат извършвани по следната схема: при предаден завършен продукт. Плащането става въз основа на приемо-предавателен протокол и отчет за отработени часове.

5.        СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 1 до 30 септември 2020 г.

6.        ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДБОР

Подборът на изпълнител на поръчката е подчинен на следните изисквания:

§  съответствие на офертата със зададените параметри

§  икономически най-изгодна оферта

6.1.     Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

Към участниците не се поставя изискване за разполагаем финансов ресурс.

6.2.     Минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участника.

Към участниците не се поставя изискване за техническите възможности и квалификация.

или

Участникът трябва да покаже, че е реализирал дейности, сходни с предмета на поръчката.

Участникът трябва да покаже, че притежава необходимата квалификация за качествено изпълнение на задачите, предмет на поръчката. Доказателство за това е приложена автобиография.

 

Дата: 30.06.2020 г.