Сборник "Методически укзания за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция"

Можете да изтеглите сборника в PDF формат (13.49 MB), 242 стр., български език. 

Сборникът „Методически указания за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция” е съставен в отговор на Заключението на Европейския съвет по Общия дневен ред за интеграция от декември 2005 г. относно необходимостта от по-нататъшно утвърждаване на общ подход към интеграционните политики и мерки (Документ на Съвета 14390/05). Решение 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за създаването на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. като част от Общата програма в Член 3 изтъква необходимостта от разработване и прилагане на интеграционен процес за новопристигналите граждани на трети страни в държавите-членки и увеличаване на техния капацитет за изработване, изпълнение, наблюдение и оценка на политики и мерки за интеграция.

Настоящото издание е насочено към постигането на Приоритет 2 от Годишната програма 2007 г. за укрепване на стратегиите и мерките за интеграция посредством сравнителни изследвания, които анализират доколко гъвкави и целенасочени са съществуващите интеграционни политики, за да могат да се адаптират към нуждите на различни групи имигранти и задават насока на мерките.

То съответства на задачите на политиката по прием и интеграция на чужденци на Националната стратегия на Република България по имиграция и интеграция (2008-2015 г.) в точка 2. Приоритети, Приоритет I за балансиран прием на чужденци и постигане на успешна интеграция на приетите чужденци, и по-конкретно в следните направления: създаване на база данни за броя, образователното ниво, професионалната квалификация, възрастта, пола, семейния статус на дългосрочно пребиваващите имигранти; създаване на благоприятен социално-психолоически климат за интеграция на имигрантите; координация и обмен на информация по въпросите на миграцията – междуинституционален, с всички партньори в страната, между държавите-членки, с ЕК, с държави на произход, с международни организации.

Изданието е реализирано по проект „Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество” в рамките на Схема за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2007/01 “Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности” със средства от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни.