Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество

 

Проект „Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество” се изпълнява от Център за модернизиране на политики и Център за имиграция и интеграция в рамките на Компонент 4: Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, както и на събиране на данни от Годишна програма 2007 посредством Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка, изграждането на капацитет за реализация на тези дейности.

В Европа съществуват различни подходи за интеграция на имигрантите. Като концепция и практика интеграцията не е еднакво организирана не само поради различната история на имиграцията в страните от ЕС, но също и поради специфичната роля на правителствата и на организациите гражданското общество. Дългосрочната цел на интеграцията най-често е постигането на достатъчна степен на самостоятелност на имигрантите по отношение на заетост, жилищно настаняване, образование, здравеопазване и участие в живота на обществото.
Годишните доклади на ЕК за имиграцията и интеграцията показват, че във всички държави-членки достъпът до пазара на труда, езиковите умения и доброто образователно ниво са във фокуса на интеграцията. Липсата или лошото качество на жилищното осигуряване и концентрацията на имигранти в западнали градски ареали са сериозен проблем на държавите-членки, особено на по-отдавнашните държави на миграция.
Това измерение на интеграцията насочва вниманието към местните политики и проблемите на градската среда. Местните власти се нуждаят от систематична информация и надеждни данни за определяне на своите подходи и стратегии за привличане и успешно интегриране на граждани на трети страни, основано на разбиране на техните нужди и предоставяне на адекватни услуги.

В съответствие със Заключението на Съвета по   Общия дневен ред за интеграция от декември 2005 г. относно необходимостта от по-нататъшно утвърждаване на общ подход към интеграционните политики и мерки (Документ на съвета 14390/05 от 12  декември 2005 г.),  общата цел на проекта „Подкрепа за активно включване на имигрантите в българското общество” е създаване на инструменти и адаптиране на медоди  за подкрепа за анализи, изследвания и събиране на    данни в областта на интеграционната политика.

Проектът ще идентифицира данните и процедурите за тяхното събиране, необходими за подготовка на управленски решения при актуализиране на мерките по интеграция на граждани на трети страни. Ще бъде разработена и концепция за активно включване на имигрантите в духа на общоевропейските политики като принос в разширяването на областта на познания за интеграцията в Европейския съюз.
Целевата група включва граждани на трети страни, постоянно или продължително пребиваващи в България, и по-конкретно на територията на общините София, Пловдив и Варна, където е съсредоточен най-голям брой от имигрантите. Държавите на произход на представителите на целевата група са Китай, Ливан, Сирия, Палестина, Ирак, Афганистан, африканските републики, Украйна, Молдова, Русия, САЩ.

В изпълнение на формулираната цел са предвидени следните дейности:
1. Изследване на политиката и стратегиите за интеграция на граждани на трети държави на 5   страни-членки на Европейския съюз (Финландия, Франция, Великобритания, Испания, Холандия )
2. Анализ на моделите, мерките и програмите за интеграция в ЕС и формулиране на насоки за    приложимост в българска среда
3. Разработване на методология за наблюдение и оценка на политиката и мерките за интеграция
4. Систематизиране на наличните данни, свързани с политиката за имиграция и интеграция
5. Проектиране на масива данни за имигрантите от трети държави, необходим за информиране на политиката за интеграция
6. Комуникации и разпространение на резултатите
Планираните дейности са в съответствие със задачите на политиката за прием и интеграция на чужденци на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015). Проектът е насочен към постигането на Приоритет 2 от Годишната програма за 2007 г. за укрепване на капацитета за прилагане на стратегиите и мерките за интеграция чрез сравнителни изследвания на съществуващите интеграционни политики, за да могат те да бъдат гъвкави и да съотвестват на нуждите на различни групи имигранти.