Мисия

Фондация “Център за модернизиране на политики” е създадена през 1999 в рамките на международната инициатива сътрудничество при разрешаването на компютърния проблем 2000 като „Регионален координационен център по проблем 2000 за страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия“. В навечерието на 2000 г. Центърът координира усилията на 28 държави от Централна, Източна Европа и Централна Азия за справяне с „Y2K“. Същевременно работи за повишаването на капацитета и обмяната на опит между националните центрове, като предоставя експертиза при оценка на рисковете, планирането и управлението на проекти и информационни кампании.

След оценка на натрупания опит, създадения организационен капацитет Съветът на учредителите реши организацията да бъде трансформирана и определи нови насоки на дейност и развитие:

  • Изследване на политиките, свързани със социално икономическото развитие, управлението на обществения сектор, образованието, науката, културата и технологиите и разработване на концепции, стратегии и модели за тяхното развитие и модернизиране с оглед глобалните процеси и тяхното национално и/или регионално измерение;
  • Изпълнение на комплексни, иновативни и интердисциплинарни образователни, научни и културни програми, свързани с развитието и утвърждаването на гражданското общество в България и увеличаване на гражданското участие при формиране на обществени политики;
  • Прилагане на съвременни форми и подходи за защита на човешките права, свързани с равните възможности за социална реализация, както и защитата на личността от неправомерна намеса в личния живот, основани на мерки за увеличаване на социалната компетентност, информираността и независимия избор;
  • Разработване и реализиране на модели за използване на съвременните информационни технологии за предоставяне на услуги, включително от страна на обществения сектор, организиране и координиране на инициативи за сътрудничество между европейски организации в контекста на развитието на информационното общество
  • Увеличаване на националния потенциал за ефективно прилагане на правото и практиките на Европейския съюз в икономиката, управлението, образованието, науката и технологиите чрез прилагане и популяризиране на принципите на “доброто управление” и “икономиката на знанието” въз основа на интердисциплинарни подходи.

Постижения през годините в участието на Центъра в мащабни обществени проекти както на национално, така и на европейско ниво. Като партньор в създаването и развитието на българския портал за европейска интеграция www.europe.bg и посредством него в множество проекти, допринесли за повишаването информираността на българското общество за формирането на европейските политики, работата на институциите, включването на гражданите в процеса на вземане на решение Центърът изпълнява своята мисия на гражданска организация, регистрирана в публична полза.